Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih
Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev na
www.kameleon-revija.si (tudi portal Kameleon). Vsakič, ko se prijavite na spletni portal,
potrjujete, da se strinjate z  vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. V
kolikor se z določbami ne  strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se tako ne smete
registrirati.
Splošni pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletnega portala www.kameleon-revija.si se nanaša na
pogoje uporabe storitve plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnem portalu, ter
predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani
spletnega portala Kameleon.
2. DEFINICIJE POJMOV
Ponudnik, lastnik, spletnega portala www.kameleon-revija.si je Promina d.o.o., Medenska
cesta 3, 1133 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali
ponudnik.
Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletni portal
www.kameleon-revija.si (v nadaljevanju uporabnik).
Član spletnega portala Kameleon je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira.
Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo
omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletnem portalu Kameleon oz.
kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin.
Uporabnik storitev ne-plačljivih vsebin je vsak, ki obišče spletni portal Kameleon.
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na
način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.
Avtorske pravice
Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na www.kameleon-revija.si podjetju
Promina, d.o.o. dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih
oblikah, ki so v lasti podjetja Promina d.o.o. in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na
www.kameleon-revija.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno
fiksira. Za morebitno nadaljno razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Promina d.o.o. ni
odgovorna, niti nima vpliva naravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z
nadaljno uporabo ni odgovorena, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik
izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnem portalu niso kršene
pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.
3. OPIS SPLETNEGA PORTALA  KAMELEON
Kameleon portal je informativni, izobraževalni, strokovni spletni medij. Široki skupini
uporabnikov ponuja hiter in pregleden dostop do aktualnih vsebin s področja ekologije in
okolju, ter zdravju prijaznega življenjskega sloga.
Registrirani uporabniki www.kameleon-revija.si lahko komentirajo članke, naročniki pa lahko
tudi dostopajo do plačljivih vsebin in spletnega branja revije Kameleon.
4. DOSTOPNOST SPLETNEGA PORTALA KAMELEON
Spletni portal je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje
pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnega portala zaradi tehničnih razlogov
vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik
pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do www.kameleon-revija.si .
Ponudnik ne jamči dostopnosti portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali
kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank
(električno napajanje ...) ter višje sile.
5. NAČIN DOSTOPA
Uporaba in dostop do spletnega portala Kameleon sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v
primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob
sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih
vsebin www.kameleon-revija.si  na posamezno geslo.
Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik
vsebin sproti objavljal na spletnem portalu.
Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine
6. POGOJI UPORABE
Za uporabo plačljivih in neplačljivih vsebin objavljenih na portalu Kameleon ni starostnih omejitev.
Članstvo v www.kameleon-revija.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb
ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno
legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli
drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za
kakršnekoli nezakonite namene.
Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo
osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in
drugače nesprejemljivo.
 
DRUGA PRAVILA UPORABE
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in
uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnem portalu
7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM
Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime.
Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili
ponudnika poti.
Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe.
Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh
mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.
8. PLAČLJIVE VSEBINE
Določen del vsebin na www.kameleon-revija.si je plačljiv. Mesto, kjer so objavljene plačljive
vsebine, je jasno označeno.
9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo
uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
Uporabnik se mora zavedati, da:
1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih
izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;
2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je
posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;
3. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik;
4. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet;
5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja
pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko
začasno motile delovanje storitev;
6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnem portalu Kameleon, katere
avtorji so uporabniki spletnega portala Kameleon;
7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila,
fotografije, video.
11. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:
1. Storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali
dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo;
2. V svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega
načina izračanja;
3. Ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb;
4. Storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki
so določeni v teh pogojih;
5. Ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične
osebe;
6. Ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
7. Ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo;
8. Ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletnega
portala Kameleon in še posebej plačljivih vsebin www.kameleon-revija.si ;
9. Ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo,
onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni
opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
12. REKLAMACIJE
Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu
Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s
svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.
Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske
reklamacije.
Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje
vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti,
posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti.
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v
razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.
Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije
posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti.
Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne
povezave uporabnika storitve.
13. KRŠENJE POGOJEV
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju
z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in ne-plačljivih storitev
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz
malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso in/ali uporabniško ime.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli
škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku
storitev z e-pošto na naslov info@kameleon-revija.si ali pisno na naslov Promina d.o.o.,
Medenska cesta 3, 1133 Ljubljana, s pripisom za Kameleon.
14. SPREMEMBE
Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da
bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil
uporabnike.

 

Stalne vsebine

E-novice